piatok, november 27, 2015

List vlastníctva

List vlastníctva

LV je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti.

List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra. Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať.

List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis (výpis z katastra nehnuteľností). Kópia obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

List vlastníctva vydáva správa katastra na dva účely:
1.    úradné – na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní, list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra
2.    informatívne – na overenie vlastníka pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby, list vlastníctva je overený obdĺžnikovou pečiatkou správy katastra (overenie vykonáva Správa katastra)
Pre právne úkony musí byť list vlastníctva okolkovaný, overený Správou katastra a nesmie byť starší ako 3 mesiace.
Podľa vyhlášky Úradu geodézie kartografie a katastra list vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí:

A. majetková podstata, výpis všetkých nehnuteľností, ktorých sa list vlastníctva týka a údaje o nich (parcelné čísla, druhy pozemkov, súpisné číslo a charakteristiku pri stavbách, výmery)

B. vlastníci a iné oprávnené osoby, mená a priezviská alebo názvy organizácií, osobné alebo identifikačné údaje, spôsob a dátum nadobudnutia, údaje o prípadnom spoluvlastníctve

C. ťarchy, teda vecné bremená (predkupné právo, hypotéka, doživotné užívanie, …) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

Z prvých dvoch častí listu vlastníctva sa dozvieme o akú nehnuteľnosť ide, akých má vlastníkov a ich podiel na nehnuteľnosti. Pokiaľ je len jeden vlastník, spoluvlastnícky podiel je zapísaný 1/1, pri dvoch vlastníkoch s rovnakým podielom je zápis 1/2 pri každom z nich, čiže zlomkom, ktorý vyjadruje ich vlastníctvo. Tento pomer môže byť (a často býva) nerovnomerný. V prípade manželov sa zapisuje spoluvlastnícky podiel 1/1 pre oboch spoločne a nerozdielne, čiže manželia musia konať spoločne a nemôže napríklad jeden z manželov predať “svoju polovicu”.

V časti C listu vlastníctva zistíme prípadne ťarchy, ktoré môžu obmedzovať využitie nehnuteľnosti.
Na konci listu vlastníctva sú uvedené poznámky, tie síce nemenia vlastníkov alebo jeho práva, zapisuje sa však do nich vyhlásenie konkurzu, exekúcie, pochybnosti o správnosti údajov a podobne.

Na jednom liste vlastníctva zväčša bývajú uvedené všetky nehnuteľnosti jednej osoby v danom katastrálnom území, ale nie je to pravidlo. Pokiaľ majú manželia bezpodielové spoluvlastníctvo nehnuteľnosti a zároveň jeden z manželov bezvýhradné vlastní inú nehnuteľnosť, táto je zapísaná na inom liste vlastníctva. Listy vlastníctva sú na sebe nezávisle a v prípade potreby Vám budú listy vlastníctva vydané osobitne.

Z vlastníctva nehnuteľností tiež vyplýva povinnosť ohlasovať zmeny správe katastra do 30 dní od zmeny, aby mohli byť v katastri riadne evidované a zaznačené do listu vlastníctva.

Ak je list vlastníctva zaplombovaný, znamená to, že je podaný návrh na vklad na nehnuteľnosti zapísané na zaplombovanom liste vlastníctva. List vlastníctva má plombu do skončenia katastrálneho konania. Dovtedy sa nedá z nehnuteľnosťami manipulovať (predávať, prevádzať…).
List vlastníctva potrebujete pre kúpe alebo predaji nehnuteľnosti, pri vybavovaní hypotéky alebo úveru, pri oceňovaní nehnuteľností a iných úkonoch, kedy treba dokazovať vlastníctvo nehnuteľnosti. Zároveň si v liste vlastníctve overíte vlastníctvo predávajúceho a zistíte prípadné ťarchy.
V zákone je list vlastníctva definovaný v §15 vyhlášky úradu geodézie a kartografie č. 79/1996.
Bezplatne možno získať list vlastníctva (aktuálny výpis z listu vlastníctva) na internetovom Katastrálnom portáli (katasterportal.sk) (návod na používanie katasterportálu), nemožno ho však použiť na úradné úkony.

Listy vlastníctva použiteľné na právne úkony vydáva a overuje správa katastra a ich vydanie spoplatňuje sumou 250 Sk (platí sa kolkami) podľa zákona o správnych poplatkoch.

Ukážky a vysvetlivky k údajom v liste vlastníctva nájdete v článku Ako čítať v liste vlastníctva.
Správne poplatky pri získavaní informácií z katastra nehnuteľností a správne poplatky za vklad do katastra nehnuteľností sa určujú podľa zákona 145/1995 Z.z. (zákon o správnych poplatkoch), položky 10 – 11. Aktualizovaný o euro € cenník platný od 1.januára 2009
Podľa príslušného zákona môžme správne (katastrálne) poplatky rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú poplatky za získanie informácií z katastra nehnuteľností, v druhej časti sú poplatky za zmeny v katastri nehnuteľností (poplatok za vklad do katastra).

Cenník správny poplatkov sa z dôvodu prechodu na euro mení podľa zákona 465/2008.

Informácia/materiál    Suma

a) Vydanie

1. výpisu z katastra nehnuteľností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov,
ktoré sú verejnými listinami    8 €

b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a)    3 €

c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami    3 €

d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)    1,50€

e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných materiálov na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územi    3 €

f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru
geodetických informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia,
na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu    6,50€

g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu
preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho s katastrom
nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického
plánu alebo vytyčovacieho náčrtu    6,50€

h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie,
konkurzné konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci
jedného katastrálneho územia    6,50€

i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel
právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom,
súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)    8 €

j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu    6,50€

k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov    6,50€

l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných
štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár    6,50€

m) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu    3 €

Oslobodenie

Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

Poznámky

1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.
2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností.

Informácia/materál    Suma:

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností    66 €

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 8 000 Sk / 265,50 € , ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Poznámka

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
Ak ste podali návrh na vklad do katastra nehnuteľností s poplatkom vo výške 8000 Sk / 265,50 € , tj. zrýchlený vklad a správa katastra prekročila termín, je povinná rozdiel v poplatku za normálny vklad za 2000 Sk / 66 € vrátiť. Kataster poplatok (rozdiel) nevracia automaticky, treba si ho vyžiadať.

Ak správa katastra alebo iný úrad katastra nehnuteľností nerozhodol včas,  pričom Vám vznikla škoda, prečítajte si článok Keď kataster nedodržuje lehotu.

•    Zákon 162/1995 – katastrálny zákon
Vyhláška 461/2009 – ktorou sa vykonáva zákon 162/1995
Vyhláška 22/2010 – Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra
•    Zákon 215/1995 – o geodézii a kartografii
Vyhláška 300/2009 – ktorou sa vykonáva zákon 215/1995
•    Zákon 330/1991 – o pozemkových úpravách
•    Zákon 180/1995 – o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
Vyhláška 157/1996 – ktorou sa vykonáva zákon 180/1995
•    Zákon 216/1995 – o komore geodetov a kartografov
•    Zákon 182/1993 – o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
•    Zákon 293/1992 – o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam

 

Dokument na stiahnutie vo formáte Word/doc: