A régiófejlesztés forrásai

A program alapvető célkitűzése a jövőbeli programkészítéshez, a stratégiai fejlesztési programok előkészítéséhez, az EU-alapok nyújtotta támogatások fogadásához szükséges kapacitások bővítése.

A program így megfogalmazott célkitűzései az alábbi pontokban konkretizálhatók:

 • az egészséges és kiegyensúlyozott területfejlesztés feltételeinek a kialakítása,
 • hozzájárulás stratégiai jelentőségű programok és fejlesztési stratégiák kidolgozásához,
 • helyi és regionális szintű programok kidolgozásához alapanyag biztosítása,
 • a helyi szervezetek fejlesztési potenciáljának a bővítése,
 • a helyi szervezetek felkészítése az EU-források és know-how fogadására,
 • a célcsoportok tájékoztatása az együttműködési lehetőségekről,
 • a célcsoportok egymás közötti kapcsolattartásának és együttműködésének az erősítése.

A fent megfogalmazott feladatok elérésének eszköze olyan tájékoztató irodahálózat és adatbázis kialakítása, amely az adott régióban működő szereplők közötti kommunikációt erősíti.

A program célcsoportjai: közigazgatás (állami hatóságok), helyi (települési és regionális) önkormányzatok, civil (nem kormányzati) szervezetek, és egyéb helyi és regionális szereplők (esetünkben a magánvállalkozói szektor képviselői). A program közvetlen kedvezményezettjeinek száma mintegy 500, azaz a tíz célrégióból régiónként 50 szervezet, ill. személy. A program közvetett kedvezményezettjei mindazok az érdeklődők – lakosok és vállalkozók –, akik rendelkeznek internetkapcsolattal és érdeklődnek az adott téma iránt.

A célcsoportok tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a régiófejlesztéshez. A célcsoportok kiválasztásakor elsősorban regionális hatásukat, a régiófejlesztésben betöltött vezető szerepüket vettük figyelembe. A projektbe főként a koordináló funkciójú helyi és regionális szintű szerveket és szervezeteket, valamint azokat kapcsoljuk be, amelyek érdeklődnek térségük fejlesztése iránt, és képesek is arra hatást gyakorolni.

A célcsoportok számára a program elsősorban az adott régióval, a régiós igényekkel kapcsolatos információkhoz való hozzájutás szempontjából fontos; az információkat tervek, programok, tanulmányok kidolgozásához, valamint a döntési folyamat során tudják majd felhasználni. Köztudott, hogy gyakran hiányzik a megfelelő kommunikáció az egyes intézmények és szervezetek között; ezt a „Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal"-problémát a honlapon létesített interaktív vitafórummal kívánjuk áthidalni: itt minden felhasználó elmondhatja az egyes kérdésekkel kapcsolatos véleményét.

A program általános és konkrét célkitűzéseinek megfogalmazását, a megvalósításukhoz szükséges eszközök kiválasztását alapos elemzés, a célrégiók igényeinek és korlátainak a feltárása előzte meg. Tudomásunk szerint ugyanis mindeddig nem létezett olyan központi adatbázis, amely a régiófejlesztéssel (ideértve a szereplőket is) kapcsolatos összes fontos adatot tartalmazta volna. Egyelőre hiányzanak a regionális fejlesztéssel, a foglalkoztatottsággal, a természetvédelemmel, a régióban működő szereplők tevékenységével kapcsolatos adatok. Tehát szükségesnek látszik az ilyen jellegű adatok gyűjtése és közzététele – egyrészt irodahálózatunk, másrészt pedig az internet révén.

A fenti tények alapján a célrégiók fejlesztési igényei az alábbi pontokban foglalhatók össze:

 • az adott régióban működő legfontosabb szereplők azonosítása (milyen tevékenységet folytatnak, milyen céllal és hogyan),
 • az információáramlás biztosításának szükségessége (a régiófejlesztés területén működő szereplők számára hozzáférhető adatbázis kialakítása),
 • a régiófejlesztés területén működő szereplők közötti gyakoribb és hatékonyabb kommunikáció biztosítása,
 • a különböző döntési folyamatok részére alapanyagok kidolgozása.
 • A régiók jellegét érintő, valamint a feltárt hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos korlátok az alábbiak:
 • a terület részleges földrajzi lefeledettsége (10 regionális iroda),
 • minden részletre kiterjedő adatbázist csak fokozatosan lehet kialakítani,
 • a potenciális felhasználóknak internet-hozzáférése korlátozott (tájékozódási céllal az irodák is felkereshetők, ez azonban idő- és pénzigényes).

A programhoz kapcsolódó egyes tevékenységek részletezése:

A kérdőívek előkészítése

Ezt a Szövetség a Közös Célokért pozsonyi központi irodájának, illetve a tíz regionális irodának a munkatársai végezték. Már működő, stabil alkalmazotti létszámmal rendelkező, technikailag is jól felszerelt irodahálózatról van szó. A regionális irodák munkatársai a partnerszervezettel (Csallóköz-Mátyusföldi Regionális Társulás) együttműködve és a célszervezetekkel folytatott előzetes adatgyűjtés és megbeszélések után összeállították az adatbázis kialakításához szükséges adatok jegyzékét. Majd ez alapján került sor a különböző típusú érintett szervezetek (települési önkormányzatok, civil szervezetek, állami intézmények, fontosabb cégek és vállalkozások) jellegzetességeit figyelembe vevő kérdőívek elkészítésére. A kérdőívek minden, a regionális fejlesztés szempontjából fontos és érdeklődésre számot tartó adattal kapcsolatos kérdést tartalmaztak.

Az adatgyűjtés

A tíz regionális iroda munkatársai az elkészült kérdőívek alapján végezték el az adatgyűjtést. A kérdőívet az iroda munkatársai az érintett intézmény, szervezet képviselőivel együtt töltötték ki. Ezáltal lehetővé vált az esetleges félreértések elkerülése: a megkérdezettek pontosan tudták, milyen adatra vagyunk kíváncsiak. Az adatközlők, a célcsoportok személyes felkeresése révén bizalmukat is sikerült megnyernünk.

Arra törekedtünk, hogy a számunkra adatokat szolgáltató intézményekkel szerződéses viszonyt alakítsunk ki, a jövőben lehetőséget kínálunk számukra ahhoz, hogy a honlapon szereplő adataikat frissíthessék. A regionális irodák (az internet révén elektronikus formában) elemzés végett a központi irodába is megküldték a felvett adatokat.

Az adatbázis szerkezetének kialakítása

A központi iroda és a partnerszervezet alkalmazottai az adatgyűjtéssel párhuzamosan elvégezték az adatok részleges elemzését, s az informatikusokkal együttműködve megvásárolták a szükséges szoftvert, s kialakították a saját adatbázis szerkezetét. Arra törekedtünk, hogy az adatbázis a lehető legátláthatóbb legyen, és a jövőbeli használók számára aktuális és hasznos információkat szolgáltasson. Az adatbázis szerkezetének kialakításakor a jövőbeli használók igényeit is figyelembe vesszük.

Az adatbázis feltöltése adatokkal

A regionális irodák alkalmazottai a felgyűjtött adatokat összesítették, és az elkészült adatbázisba beírták. Az így előkészített „nyers" adatokat a központi irodába továbbították, ahol elvégezték a további feldolgozáshoz szükséges elemzéseket.

A honlap kialakítása és feltöltése

A központi iroda alkalmazottainak igénye alapján a feladattal megbízott informatikusok (a partnerszervezet munkatársainak segítségével) kialakították az adatbázis honlapját, s az adatbázisban már meglevő adatokkal feltöltötték. Az ilyen módon kialakított adatbázis minden felhasználó számára hozzáférhető lesz. A programban részt vevő egyik partnerszervezet, a Csallóköz-Mátyusföldi Regionális Társulás az adatbázisok kialakítása és bevezetése terén már gazdag tapasztalatokkal rendelkezik (pl. l. a www.infolink.hu honlapot).

A honlap tartalmának és használatának részletesebb leírását l. az Útmutató a Régiófejlesztés forrásai – Pramene rozvoja regiónov honlap kezeléséhez" fejezetben.

Megbeszélések, eszmecserék

A program tartama alatt legalább két alkalommal minden regionális központban sor került, illetve sor kerül eszmecserékre és oktatási rendezvényekre, melyek célja az, hogy a potenciális felhasználókkal tisztázzuk a problematikus kérdéseket. A partnerszervezet bevonásával az alkalmazottak és a rendszer felhasználói számára szakmai oktatást szervezünk, erre az adott szakterület szakembereit hívjuk meg.

A program várható eredményei: a program új, hasznos és más forrásokból nehezen hozzáférhető információkat nyújt a felhasználónak, ennek következtében a rendszer az adott területen erősíti a gazdasági és szociális összetartást. Elképzeléseink szerint a program megkönnyíti a döntéshozatali folyamatokat; a célcsoportok tanulmányok, fejlesztési tervek, beruházási és „nem beruházási" projektek készítésére is felhasználhatják az adatbázisban található adatokat.

A felhasználók számára olyan átfogó és áttekinthető adatbázist teszünk hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi számukra, hogy a helyi, a szubregionális és a regionális szinten hozzáférhető, az egyes szociális és gazdasági területekkel kapcsolatos adatokat megvizsgálják és elemezzék. A program során lehetővé válik annak feltárása, milyen az egyes érintett intézmények és szervezetek szerepe és lehetőségei a fejlesztésben, továbbá földrajzilag azonosíthatók az adott folyamat kulcsszereplői, illetve azok, amelyek konkrét témákban és ágazati szinten rendelkeznek központi pozícióval. Az eszmecserék és az internetes vitafórum révén lehetőséget nyújtunk számukra a kölcsönös kapcsolattartásra és a partneri kapcsolatok kialakítására. A program révén, stratégiai projektek kidolgozásával nő a régiók felvevőképessége (az előcsatlakozási és az egyéb EU-alapok felhasználása), illetve a fejlesztésben részt vevő helyi szervezetek képessé válnak arra, hogy felismerjék az e területen kínálkozó lehetőségeket. A stratégiai programok kidolgozásához a program az adatbázis kialakításával, a „kulcsszereplők" azonosítása és partnerkapcsolatok kialakításának lehetővé tétele révén járul hozzá. A regionális fejlesztésben érdekelt és érintett szereplők nagyobb áttekintéssel és színvonalas anyagokkal rendelkeznek majd, ezáltal jobban ki tudják használni az EU-alapok nyújtotta lehetőségeket,

A program a tíz célrégióban a humán erőforrások fejlesztését is támogatja, megvalósítása révén az érintett személyek tevékenyebben be tudnak kapcsolódni a régiófejlesztésbe, az adott területen tapasztalatokat és ismereteket szereznek.